Offerte
Wintersport groepsreizen zonder gedoe

Flipside
Algemene voorwaarden

Dit zijn de kleine lettertjes van Flipside B.V. (hierna: Flipside). Onze algemene voorwaarden zijn eerlijk en duidelijk. Ingewikkelde juridische woorden laten we liever achterwege. Lees de voorwaarden even aandachtig door, want er staan enkele belangrijke afspraken in over jouw (en onze) rechten en plichten in verband met jouw pakketreis. Zo voorkomen we misverstanden en vergroten we de kans op een zorgeloze wintersport groepsreis.

Artikel 1 Contactgegevens

Flipside is een reisorganisator, gespecialiseerd in het aanbieden van wintersport groepsreizen. Flipside is een Besloten Vennootschap (B.V.) gevestigd aan de Oudegracht aan de Werf 5, 3511AL in Utrecht. Enkele lange nummers:

 • KvK: 85305383
 • BTW: NL863579097B01

Wil je iets vragen of gewoon even iets melden? Dan kan je via de volgende manieren contact opnemen met Flipside:

 • Via e-mail: info@go-flipside.nl
 • Via telefoon: +31 6 3618 9806

Artikel 2 Leeswijzer

In deze voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt. In deze leeswijzer kan je terugvinden wat er met deze begrippen wordt bedoeld:

 • Aanvoerder: de hoofdboeker(s) die, namens alle deelnemers, de reis boek(t)(en) en een overeenkomst sluit(en) of wens(t)(en) te sluiten met Flipside; Als aanvoerder ben je eindverantwoordelijk voor alle betalingen, ongeacht het gekozen betaalscenario (klik hier voor de betaalscenarios).
 • Deelnemer: de persoon namens wie de aanvoerder een overeenkomst sluit en die deze overeenkomst aanvaardt;
 • Dienstverlener: een derde partij die Flipside gebruikt bij de uitvoering van de pakketreis, zoals een hotel of touringcarbedrijf;
 • Flipside: de reisorganisator, zijnde een Besloten Vennootschap gevestigd aan de Oudegracht aan de Werf 5, 3511AL in Utrecht. (gebruiker van deze algemene voorwaarden);
 • Reiziger, jij, je, jou(w): aanvoerder en / of deelnemer;
 • Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet;
 • We, wij, ons: Flipside en jij.

Artikel 3 Betaling

Verantwoordelijkheid:
Als aanvoerder(s) ben jij (of zijn jullie) eindverantwoordelijk voor alle gegevens en betalingen van jullie deelnemers.

Aanbetalingen:
Bij een geboekte reis wordt een aanbetaling in rekening gebracht. Flipside zal voor het sluiten van de reisovereenkomst aangeven op welke manier de (volledige) reissom moet worden betaald.

Gevolgen niet-betaling:
Betaal je niet op tijd? Dan zal Flipside je er aan herinneren dat je de betaling nog moet voldoen en geeft je hier nog veertien dagen de tijd voor. Als de aanvangsdatum van de reis binnen deze veertien dagen ligt, dan dien je de volledige reissom uiterlijk 24 uur voor de aanvangsdatum van de reis te hebben voldaan. Vanaf het moment dat je in verzuim bent, wordt er wettelijke rente berekend over het verschuldigde bedrag. Als jouw betaling, nadat je een herinnering hebt ontvangen van Flipside, uitblijft, ben je de buitengerechtelijke incassokosten die Flipside moet maken, verschuldigd. Die kosten worden bepaald aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 4 Reis wijzigen & uitzonderingen

Wil je als deelnemer gehuurde materialen of geboekte lessen wijzigen? Dan kan je dit tot uiterlijk 14 dagen voor vertrek aanvragen via My Flipside. Binnen 14 dagen voor vertrek is wijzigen niet mogelijk. Flipside is niet verplicht om een wijzigingsverzoek te accepteren. Indien jouw wijzigingsverzoek extra kosten met zich meebrengt, zal Flipside dit laten weten.

Uitzonderingen zoals aangegeven op de offerte
De aanvoerder kan uiterlijk tot en met 100 dagen voor vertrek een uitzondering doorgeven, indien de uitzondering op de offerte is toegevoegd. Een uitzondering is een variatie op het standaardpakket ten behoeve van een (aantal) individuele deelnemer(s) wat betreft de liftpasdagen, de overnachtingen, vervoer of de materiaalhuurdagen. Vanaf 99 dagen voor vertrek zijn er geen uitzonderingen op het pakket meer mogelijk.

Artikel 5 Annulering door jou

Annuleringskosten:
Een deelnemer (boeking) is definitief zodra zijn naam op de (door de aanvoerder verzonden) deelnemerslijst staat. Bij annulering van de reis gelden de onderstaande voorwaarden:

 • Bij annulering op en voor de 100ste dag vóór de vertrekdag worden er geen kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering op en vanaf de 99ste dag tot en met de 41ste dag vóór de vertrekdag betaal je 60% van het reispakket.
 • Bij annulering op en vanaf de 40ste dag tot en met de 13e vóór de vertrekdag betaal je 90% van het reispakket.
 • Bij annulering op en vanaf de 14e dag vóór de vertrekdag: 100% van het reispakket.
 •  
 • Tot en met 15 dagen voor vertrek kunnen huurmaterialen en lessen kosteloos geannuleerd worden. 14 dagen of korter op de vertrekdatum, kunnen er geen wijzigingen / annuleringen meer worden doorgevoerd voor materialen en lessen.

Hoe annuleer je?
De deelnemer of de aanvoerder kan de annulering doorgeven via de pagina in het online systeem My Flipside (zie de knop “Vragen & Wijzigingen”).

Artikel 6 Vervanging van een deelnemer

Een deelnemer kan aan Flipside vragen om zich door een ander te laten vervangen voor de reis. De volgende voorwaarden zijn daarbij van toepassing:

 • Je dient een verzoek tot vervanging uiterlijk 14 dagen voor vertrek in;
 • De informatie van een vervangende deelnemer moet direct worden aangeleverd;
 • Vervangers kunnen niet met terugwerkende kracht worden verwerkt;
 • De vervanger voldoet aan alle voor de pakketreis-overeenkomst geldende voorwaarden. Goed om te weten: indien een vliegticket onderdeel is van de overeenkomst, is overdracht van het vliegticket vaak niet mogelijk. Dit betekent dat overdracht van de volledige pakketreis dikwijls slechts mogelijk is indien - op jouw kosten - een nieuw vliegticket wordt geboekt;
 • De vervanger wordt aangedragen door de aanvoerder via My Flipside;
 • De deelnemer die annuleert krijgt zijn pakketkosten terug, als de vervanging 7 dagen voor vertrek plaatsvindt krijgt de deelnemer ook de kosten van lessen en materiaal terug. Als de vervanging binnen de 7 dagen voor vertrek valt dan wordt alleen het pakket teruggestort.

Vervanging is trouwens alleen mogelijk voor zover de (algemene) voorwaarden van de desbetreffende dienstverleners van Flipside dit toestaan.

De deelnemer en de vervanger zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele extra kosten (zoals wijzigingskosten) die het gevolg zijn van de vervanging.

Artikel 7 Pakketreis

Flipside biedt op haar website (www.go-flipside.nl) wintersportreizen aan. Dit zijn pakketreizen in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. Je kunt daarom aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden.

Artikel 8 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Flipside aangeboden of met Flipside overeengekomen pakketreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.

Het kan voorkomen dat we afwijkende of aanvullende afspraken willen maken. Deze afspraken dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd, zodat we allebei weten waar we aan toe zijn.

Artikel 9 Reisdocumenten

Jij bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van alle noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, enzovoorts. Ga altijd ruim voor vertrek na of jouw reisdocumenten nog (lang genoeg) geldig zijn.

Indien jij de reis niet (of niet helemaal) kan maken, omdat je een reisdocument mist of omdat het document niet aan alle vereisten voldoet, zijn de hiermee verband houdende gevolgen (en kosten) geheel voor jouw rekening.

Artikel 10 Verplicht verzekerd op pad

Heb jij een reis geboekt bij Flipside? Dan ben jij verplicht om een persoonlijke reis- en annuleringsverzekering af te sluiten met bergsportdekking. Deze verzekering dient in ieder geval de medische kosten te dekken in geval van repatriëring i.v.m. een medische noodzaak, ongeval, persoonlijk letsel, ziekte, overlijden en / of behandeling in een ziekenhuis.

Bij het boeken van een reis vragen we je om je verzekeringsinformatie ten behoeve van een snelle en adequate afhandeling in geval van een calamiteit.

Artikel 11 Informatie die jij moet verstrekken

Voor (of bij) het sluiten van de pakketreis-overeenkomst is het belangrijk om aan Flipside alle informatie te verstrekken die relevant kan zijn voor het sluiten van de pakketreis-overeenkomst en / of de uitvoering van de overeenkomst. Denk daarbij aan:

 • Jouw telefoonnummer;
 • Jouw e-mailadres;
 • Jouw voor- en achternaam (zoals vermeld op jouw paspoort);
 • Informatie over jouw lichamelijke of geestelijke gesteldheid, voor zover deze informatie relevant is een goede uitvoering van de reis;
 • Informatie over jouw eventuele verminderde mobiliteit, zwangerschap of ziekte. Wees je ervan bewust dat jij zelf bij de luchtvaartmaatschappij dient na te gaan of je een medische verklaring nodig hebt om te mogen vliegen / reizen.

Informatie van de deelnemers kan (grotendeels) in het online systeem My Flipside worden toegevoegd. Wil je meer weten over het gebruik van jouw gegevens? Bekijk dan de privacy- en cookieverklaring van Flipside. Ben je tekortgeschoten in jouw informatieplicht? Dan mag Flipside ervoor kiezen om jou de (verdere) deelname aan de reis, te ontzeggen. Jij bent in dat geval verantwoordelijk voor alle hiermee gemoeide kosten.

Artikel 12 Reissom, prijswijziging

Reissom:
Alle door Flipside vermelde prijzen gelden per persoon (tenzij er uitdrukkelijk iets anders staat vermeld).

De totale reissom bestaat uit de prijs voor de pakketreis, en de bijkomende individuele reiskosten (huurmateriaal en skilessen).

Wijziging van de prijs:
Het kan voorkomen dat Flipside de prijs van een pakketreis verhoogt. Flipside heeft dan ook het recht om de reissom, tot 20 dagen voor vertrek, te verhogen, als gevolg van prijswijzigingen in kosten van brandstof (of andere energiebronnen), belastingen, verhoging van vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de reis betrokken derden (zoals toeristenbelastingen) en / of wisselkoersen.

Je hebt recht op prijsverlaging onder aftrek van de werkelijk gemaakte administratiekosten als om dezelfde redenen zoals in dit kopje beschreven de kosten dalen.

Beëindigen:
Bedraagt de verhoging meer dan 8% van de reissom? Dan heb jij het recht om de pakketreis-overeenkomst te beëindigen en de door jou reeds betaalde bedragen terug te krijgen. Flipside zal jou een redelijke termijn stellen waarbinnen je duidelijk moet maken of je de overeenkomst beëindigt of niet. Beëindig je de pakketreis-overeenkomst niet binnen deze termijn? Dan gaat Flipside ervan uit dat je de prijsverhoging hebt aanvaard en kan je de pakketreis-overeenkomst niet meer op grond van dit artikel beëindigen.

Artikel 13 Wijzigen van de reis door Flipside

Kleine wijzigingen:
Flipside mag ervoor kiezen om de pakket-reisovereenkomst, voor aanvang van de reis, eenzijdig te wijzigen voor zover het kleine (niet-ingrijpende) wijzigingen betreft. Een kleine wijziging is bijvoorbeeld het wijzigen van een excursie. Flipside stelt jou hiervan per e-mail op de hoogte.

Grote wijzigingen:
Flipside mag ervoor kiezen, indien zij dit noodzakelijk acht, om voor aanvang van de reis deze op ingrijpende punten te wijzigen (‘grote wijzigingen’). Flipside stelt jou daarvan per e-mail op de hoogte. In deze e-mail wordt ook aan jou gevraagd of:

 • A. je de voorgestelde grote wijziging wilt accepteren, of;
 • B. de pakketreis-overeenkomst kosteloos wilt annuleren.

Indien een wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit of kosten van de reis verminderen, heb jij natuurlijk recht op een passende prijsverlaging. Hier is Flipside altijd eerlijk over. Jij dient - bij grote wijzigingen - op tijd te laten weten of je de wijziging accepteert of de pakketreis-overeenkomst wilt annuleren. Flipside stelt hiervoor een redelijke termijn. Binnen deze termijn dien jij jouw beslissing te laten weten aan Flipside. Doe je dit niet? Dan geldt de wijziging als aanvaard en kan je niet meer kosteloos annuleren.

Terugbetaling reissom:
Heb jij besloten om de pakketreis-overeenkomst te annuleren vanwege een grote wijziging? Dan krijg jij de reeds voldane vergoeding binnen 14 dagen terug.

Passende prijsverlaging:
Als jij op grond van dit artikel recht hebt op een passende prijsverlaging, geldt deze verlaging alleen voor die periode waarin er sprake was van non-conformiteit. Jij hebt trouwens geen recht op een eventuele prijsverlaging als de non-conformiteit aan jou is toe te rekenen. Dat is ook best logisch, toch?

Artikel 14 Annulering door Flipside voor aanvang reis

Minimum aantal deelnemers:
Zijn er te weinig deelnemers voor de geboekte pakketreis? Dan zal Flipside jou daar natuurlijk van op de hoogte stellen. In dat geval mag Flipside de pakketreis-overeenkomst annuleren (ofwel, beëindigen), zonder dat dit leidt tot een verplichting tot het betalen van schadevergoeding. Flipside stelt jou hiervan op de hoogte:

 • 20 dagen voor vertrek, bij reizen van 6 dagen of langer;
 • 7 dagen voor vertrek, bij reizen van 2 tot 6 dagen;
 • 48 uur voor vertrek bij een reis van minder dan 2 dagen.

Flipside kan jou een alternatieve reis aanbieden. Je bent niet verplicht om deze alternatieve reis te accepteren.

Indien jij al een (aan-)betaling hebt gedaan en de alternatieve reis niet accepteert, krijg jij de betaalde reissom van Flipside uiterlijk binnen 14 dagen terug.

Annulering bij bijzondere omstandigheden:
Flipside kan ervoor kiezen de pakketreis-overeenkomst te annuleren, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, als Flipside de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. Bijvoorbeeld omdat het niet (langer) veilig is op de bestemming.

Flipside kan jou een alternatieve reis aanbieden. Je bent niet verplicht om deze alternatieve reis te accepteren.

Indien jij al een (aan-)betaling hebt gedaan, krijg jij de betaalde reissom van Flipside uiterlijk binnen 14 dagen terug.

Flipside mag jou, bij het annuleren van de pakketreis, een voucher aanbieden als alternatief voor de terugbetaling. Je mag deze voucher altijd weigeren. In dat geval heb je alsnog gewoon recht op terugbetaling van jouw reissom.

Artikel 15 Uitvoering van de reis

Reisduur:
De reisduur staat aangegeven in de offerte van Flipside.

Avontuurlijke karakter:
Je kiest bij Flipside voor een avontuurlijke reis. Aan een avontuurlijke reis zitten natuurlijk altijd risico’s verbonden. Het is belangrijk dat jij je hiervan bewust bent. Zo kunnen lokale (weers-)omstandigheden er bijvoorbeeld voor zorgen dat we het tijdstip van een excursie moeten aanpassen.

Wijziging in het reisschema:
Het kan voorkomen dat Flipside, door (weers-)omstandigheden, het reisschema moet aanpassen.

Conformiteit:
Flipside is volgens de wet verplicht de pakketreis-overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die jij redelijkerwijs - op grond van de overeenkomst - mag hebben. Omdat Flipside het belangrijk vindt dat je de juiste verwachtingen hebt, wil Flipside je er nog een keer op wijzen dat Flipside avontuurlijke reizen aanbiedt. Aan avontuur kleven altijd risico’s.

Jouw klachtplicht & oplossingen:
Ben je van mening dat (een onderdeel van) de reis niet volgens de afspraken wordt uitgevoerd? Dan moet je Flipside hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen (zie artikel 25). Flipside zal dan voor een oplossing zorgen, tenzij dit onmogelijk is of dit in redelijkheid niet van Flipside kan worden gevraagd.

Alternatieve reis:
Indien omstandigheden ervoor zorgen dat een aanzienlijk deel van de reis niet meer kan worden uitgevoerd zoals vooraf overeengekomen, zal Flipside jou, zonder extra kosten in rekening te brengen, een alternatief aanbieden. Als het alternatief van lagere kwaliteit is, heb jij recht op een verlaging van de prijs. Let wel, je hebt geen recht op prijsverlaging indien de non-conformiteit aan jou is toe te rekenen.

Prijsverlaging:
Als jij op grond van dit artikel recht hebt op een passende prijsverlaging, geldt deze verlaging alleen voor die periode waarin er sprake was van non-conformiteit. Jij hebt trouwens geen recht op een eventuele prijsverlaging als de non-conformiteit aan jou is toe te rekenen.

Beëindiging:
Als je de alternatieve reis niet wilt accepteren, mag je er ook voor kiezen om de pakketreis-overeenkomst, zonder betaling van annuleringskosten, te beëindigen.

Aanvoerders:
Als aanvoerder kan je elke dag Whatsappen of mailen met Flipside. Wil je als aanvoerder bellen? Dan dien je via WhatsApp of e-mail eerst een belafspraak te maken. Per groep kunnen er 1 tot 3 aanvoerders worden aangesteld. Als aanvoerder krijg je een speciaal account in het online systeem My Flipside. In dit account kan je alle relevante informatie terugzien, zoals betalingen, afspraken, deelnemers, enzovoorts. Het hoofdstuk ‘Vragen & Afspraken’ fungeert in dit account als leidend logboek van de reis. In het hoofdstuk ‘Deelnemers & Betalingen’ is de actuele deelnemerslijst te zien.

Als aanvoerder heb je contact met meerdere mensen van Flipside. Binnen Flipside werken er namelijk verschillende personen aan verschillende onderdelen van de reis. Bijvoorbeeld de kamerindeling, de lesindeling, het avondprogramma en de financiën. Alle informatie wordt gebundeld in het aanvoerder account onder ‘Vragen & Afspraken’.

Artikel 16 Hulp en bijstand

We hopen natuurlijk van niet, maar het kan voorkomen dat je tijdens de reis in moeilijkheden komt. Bijvoorbeeld omdat je ziek wordt of jij je paspoort kwijtraakt. Flipside is in dat geval verplicht om jou praktische hulp en bijstand te bieden, zoals het verstrekken van informatie over de plaatselijke autoriteiten of gezondheidsdiensten.

Indien de moeilijkheden door jouw opzet of nalatigheid zijn ontstaan, komen de door Flipside gemaakte kosten voor hulp en bijstand voor jouw rekening.

Artikel 17 Aansprakelijkheid van Flipside

Mocht Flipside aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enige schade, dan staat het Flipside vrij om zich te beroepen op een beperking (of uitsluiting) van de aansprakelijkheid zoals geregeld in internationale verdragen en / of EU-verordeningen.

Jij hebt geen recht op schadevergoeding voor schade die jij oploopt als gevolg van non-conformiteit, indien de non-conformiteit te wijten is aan:

 • Jou;
 • Derden die niet direct bij de uitvoering van de pakketreis-overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet voorzien of voorkomen kon worden;
 • Onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Flipside kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het handelen of nalaten van medereizigers.

Flipside is niet aansprakelijk voor jouw schade indien die gedekt wordt door verzekeringen (zoals reis- of annuleringsverzekeringen).

De verjaringstermijn voor het indienen van een vordering of claim tot schadevergoeding is 2 jaar.

Het kan voorkomen dat Flipside voor dezelfde gebeurtenis zowel schade of compensatie verschuldigd is op grond van internationale verdragen of EU-verordeningen (zoals de Verordening (EG) nr 261 / 2004 betreffende compensatie en bijstand aan luchtreizigers) als uit hoofde van de pakketreis-overeenkomst. In een dergelijke situatie wordt de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van de internationale verdragen of EU-verordeningen, in mindering gebracht op de verschuldigde schade en / of prijsverlaging die voortvloeit uit de pakketreis-overeenkomst.

Artikel 18 Jouw aansprakelijkheid & verplichtingen

Eigendommen:
Het is belangrijk dat je goed omgaat met jouw eigendommen en die van anderen. Veroorzaak jij tijdens de reis schade aan eigendommen van jou of derden (denk aan medereizigers, accommodatieverschaffers of gidsen)? Dan is Flipside voor deze schade niet aansprakelijk. Jij bent zelf aansprakelijk voor alle schade die je toebrengt aan eigendommen van jezelf of derden en je dient de kosten te vergoeden die derden moeten maken als gevolg van jouw handelen.

Huisregels:
Je dient je aan de huisregels van Flipside te houden. De huisregels houden in ieder geval in dat jij je medereizigers niet hindert, geen overlast veroorzaakt en alle aanwijzingen van Flipside en dienstverleners opvolgt. Jij bent aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van de huisregels door jouzelf of personen waar je verantwoordelijk voor bent. Bovendien heeft Flipside het recht de verdere deelname aan de reis te ontzeggen, wanneer jij je, nadat je gewaarschuwd bent door Flipside, nog steeds niet aan de huisregels houdt.

Conditie:
Wintersportreizen kunnen natuurlijk best inspannend zijn. Jij dient dan ook te beschikken over de voor de reis vereiste conditie en ervaring. Jij dient zelf in te schatten of jouw conditie op het vereiste niveau is.

Uitrusting:
Jij dient er zelf voor te zorgen dat je beschikt over een juiste en goedwerkende uitrusting.

Artikel 19 Heb je een klacht?

Klachten ter plaatse melden:
Indien je een klacht hebt over de non-conforme uitvoering van de pakketreis-overeenkomst, is dat natuurlijk heel vervelend. Je dient jouw klacht wel op de plaats van bestemming, zo spoedig mogelijk, te melden bij Flipside of de desbetreffende dienstverlener (zoals een gids). Indien de klacht niet ter plaatse is afgehandeld, heb jij nog 2 maanden na beëindiging van de reis of na de gebeurtenis waar de klacht uit voortvloeit, de tijd om de klacht in te dienen bij Flipside. Je dient de klacht per e-mail aan Flipside te communiceren.

Niet op tijd geklaagd?
Als je niet op tijd hebt geklaagd, kan dit invloed hebben op de hoogte van een eventuele schadevergoeding of prijsverlaging. Klachten die niet op tijd zijn ontvangen, worden door Flipside niet meer behandeld, tenzij dit niet redelijk zou zijn gezien de omstandigheden van het geval.

Reactie op klacht:
Flipside zal binnen 14 dagen nadat zij de klacht heeft ontvangen een reactie geven.

Artikel 20 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden, het aanbod van Flipside en de pakketreis-overeenkomst (en de uitvoering daarvan) met Flipside is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

Mocht er sprake zijn van een geschil, dan zal het geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

Artikel 21 Tot slot

Mocht de bevoegde rechter van mening zijn dat een bepaling uit deze algemene voorwaarden toch niet helemaal door de beugel kan (in juridische termen: de rechter vernietigt een bepaling of geeft aan dat deze nietig is), dan zal de rest van deze algemene voorwaarden gewoon geldig blijven.

Alle derden (zoals dienstverleners) die bij de uitvoering van de reis betrokken zijn, kunnen zich jegens jou beroepen op hetgeen in de offerte en deze algemene voorwaarden staat (met inbegrip van exoneraties).